Algemene voorwaarden VA school

Download hier de pdf versie

Artikel 1 Definities
1. Wij, VA school, gevestigd te Leiden en ingeschreven onder KvK-nummer 27310283, sluiten een
overeenkomst met jou.
2. Jij bent de wederpartij.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan wij tegen betaling
werkzaamheden voor jou verrichten en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle
gesloten overeenkomsten waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, tenzij wij
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien wij dit nodig achten. In een
dergelijk geval zullen wij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe
versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door ons ingeschakelde derden, tenzij anders
overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige
bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Aanbod
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk vermeld.
2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
4. Wij kunnen niet worden gehouden aan het aanbod wanneer jij kon begrijpen dat het aanbod of een deel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig
gefactureerd.

Artikel 4 Inschrijving (online) opleidingen
1. Inschrijving geschiedt via de website op volgorde van binnenkomst. Wij zijn gerechtigd een maximum
aantal deelnemers voor een opleiding toe te laten. Indien het maximum aantal deelnemers reeds is
bereikt, kom jij op de wachtlijst voor een eerstvolgende start van de opleiding te staan.
2. Er ontstaat geen verbintenis bij de plaatsing op de wachtlijst. De verbintenis ontstaat bij de definitieve
toelating tot de opleiding.
3. Bij inschrijving dien jij (een eerste deel van het) inschrijfgeld te betalen, tenzij anders overeengekomen.
Nadat wij jouw betaling hebben ontvangen, ontvang jij schriftelijke bevestiging van inschrijving en
eventuele verdere instructies. Na ontvangst van de inschrijfbevestiging is inschrijving definitief.
4. Voor de orientatieweek en het VA masterplan kun jij je op elk gewenst moment inschrijven. Instroom voor
de training Start je succesvolle business als VA vindt een keer per week plaats en instromen in VA Rebels
kan een keer per kwartaal. Wij zijn gerechtigd de instroom- en startdata te wijzigen.

Artikel 5 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
2. In het aanbod staat het overeengekomen tarief, inclusief btw en materiaalkosten, vermeld. Eventuele
verlenging tot de online academie of zichtbaarheid op VA profiel en hosting zijn niet bij het aanbod
inbegrepen en kunnen apart worden afgenomen.
3. Wij hebben het recht om onze tarieven te verhogen. Indien de tariefverhoging plaatsvindt binnen 3
maanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij vanaf het moment van de tariefverhoging recht
op ontbinding van de overeenkomst.
4. Indien wij overeenkomen dat in termijnen wordt betaald wordt maandelijks een bedrag in rekening
gebracht zoals overeengekomen, waarbij een eerste termijn altijd voorafgaand aan de eerste
werkzaamheden dient te worden voldaan. Indien jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt,
zijn wij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
5. Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur een
andere termijn is overeengekomen. Wanneer jij niet tijdig betaalt, ben jij na het eenmalig versturen van
een ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt
berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
6. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen,
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van ons op jou
onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 6 Informatieverstrekking
1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan ons beschikbaar.
2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een
derde komt.
3. Wij zullen alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra
kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
5. Jij vrijwaart ons van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit
artikel.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
1. Wij voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet
bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
2. Wij zijn bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Jij dient de door ons ter beschikking gestelde opdrachten naar beste vermogen te maken.

Artikel 8 Wijziging en annulering
1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een
nieuw voorstel gedaan.
2. Wij hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden
ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Wij zijn in een dergelijk
geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en wij hierdoor verhinderd zijn de opdracht uit te
voeren, hebben wij het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene
omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die
zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk zijn.
4. Wanneer wij verhinderd zijn om de opdracht uit te kunnen voeren, zullen wij ons inspannen om de
werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij zorgen voor
vervanging. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de
overeenkomst te ontbinden.
5. Om het groepselement goed tot uiting te laten komen kunnen wij voor bepaalde overeenkomsten met
een minimum aantal deelnemers werken. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald
wordt de betreffende editie geannuleerd en ontvang jij het reeds betaalde bedrag terug.
6. Indien een offline dag, of training niet kan plaatsvinden door omstandigheden waar wij geen invloed op
hebben, hebben wij het recht om de inhoud online te geven. Dit geeft jou nadrukkelijk geen recht op
restitutie van het reeds voldane bedrag.
7. Jij kunt enkel schriftelijk annuleren. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden: jij kunt de
overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos
ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn
uitgevoerd, dan wel de content volledig is vrijgegeven, of de overeenkomst zakelijk, b2b, is aangegaan.
Voor zakelijke aankopen geldt het herroepingsrecht niet. Jou wordt in een dergelijk geval wel een niet
goed, geld terug garantie van 7 kalenderdagen na aankoop geboden.
8. Bij annulering van trainingen en vervolgprogramma’s geldt dat het welkomstpakket retour dient te worden
gestuurd, waarbij de retourkosten voor jouw rekening komen.
9. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen kunnen door ons worden doorberekend aan jou.
1. Een losse online sessie, al dan niet binnen een traject kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie
kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te
vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
2. De annuleringskosten van een VA cation worden in de aanvullende voorwaarden vermeld.

Artikel 9 Online training, cursus en opleiding
1. Jij ontvangt na (een eerste) betaling toegang tot de online content. De online content die in 1 keer
beschikbaar wordt gesteld is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid
toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien jij de training, cursus of
opleiding als particulier hebt aangeschaft en de content in delen beschikbaar wordt gesteld, zal bij
annulering de tot dan toe opengestelde content naar rato worden verrekend. In geval de training, cursus
of opleiding zakelijk is aangeschaft, blijft na de niet goed, geld terug periode van 7 kalenderdagen, bij
tussentijdse annulering de gehele betalingsverplichting bestaan, tenzij anders overeengekomen.
2. Wij hebben het recht om de tarieven zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor
promotionele doeleinden.
3. Ons komt een inspanningsverplichting toe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het
door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis
zoals opgedaan.
4. Voor het geven van de online content maken wij gebruik van een platform van een derde. Wij kunnen
hierdoor niet garanderen dat de online content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
5. Wij hebben het recht om de deelname te weigeren.
6. Wij hebben het recht om de inhoud van de online content aan te passen. Dit geeft jou nadrukkelijk geen
recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
7. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de online content te gebruiken voor
persoonlijke doeleinden. De online content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren.
Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de online opleiding een
soortgelijk aanbod te creëren.
8. Jij mag tijdens het volgen van de online content in beperkte mate screenshots maken om te laten zien
dat jij bezig bent met de opleiding of training en deze delen op social media, mits deze worden voorzien
van naamsvermelding.
9. De geleverde informatie blijft eigendom van ons. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content
beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar
mogelijk op te slaan. Jou wordt enkel de mogelijkheid geboden verlenging van deze duur aan te vragen
tegen betaling.

Artikel 10 Offline workshops, trainingen en en live dagen
1. Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van offline werkzaamheden. Bij
wijzigingen heb jij het recht te annuleren. Ook heb jij het recht om je kosteloos in te schrijven voor een
andere datum.
2. Wanneer de offline werkzaamheden niet plaats kunnen vinden door omstandigheden waar wij geen
invloed op hebben, kunnen wij de werkzaamheden online geven. Dit geeft jou geen recht op restitutie.
3. Voor offline werkzaamheden met een specifieke datum geldt het herroepingsrecht niet. De volgende
annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd: bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de
uitvoering is annulering kosteloos; bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang wordt 50%
van het bedrag geoffreerd en bij annulering binnen 7 kalenderdagen komt 25% voor restitutie in
aanmerking.
4. Indien tijdens offline werkzaamheden beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt, is zowel
toestemming van ons als van de overige deelnemers nodig voor plaatsing.
5. Wanneer jij hinder vormt voor de groep, kun jij worden uitgesloten van deelname. Dit geeft jou geen recht
op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 11 Live evenementen
1. In navolging van de bepalingen zoals in het vorige artikel geregeld, geldt voor live evenementen:
2. Een live evenement kan tot 24 uur voorafgaand aan het event kosteloos worden geannuleerd.
Daarbuiten is het altijd mogelijk een toegangsbewijs over te dragen aan een andere VA schooler, mits
het toegangsbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aankoopprijs.
3. Indien jij schade aanbrengt tijdens een evenement dien jij zelf de afhandeling van de schade te dragen.

Artikel 12 Profielenpagina
1. Jij kunt, na afronding van jouw opleiding, een profiel plaatsen op de profielenpagina van VA profiel.
Plaatsing van jouw profiel is het eerste jaar na het inleveren van jouw eindopdracht kosteloos.
2. Indien jij er na dit eerste jaar voor kiest plaatsing te verlenging, zullen hier kosten zoals ze op dat
moment gelden voor in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Herroepingsrecht fysieke producten
1. Jij hebt een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Wij hebben
het recht jou te vragen naar de reden van herroeping, maar jij bent niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij het product, of een laatste deelzending, hebt
ontvangen.
3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht
vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.
4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op digitale producten waar direct toegang toe wordt
verschaft en op zakelijke aankopen.

Artikel 14 Verplichtingen bij herroeping
1. Jij dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag
slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor jouw
rekening.
3. Wij sturen na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan jou.
4. Wij vergoeden de betalingen binnen 14 dagen nadat jij de herroeping kenbaar hebt gemaakt.

Artikel 15 Uitoefening van herroepingsrecht
1. Jij meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan ons dat jij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuur jij het product, in originele
staat en verpakking, terug.
3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt aan jou toe. Jij dient een
verzendbewijs te kunnen tonen.
4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor jouw rekening.

Artikel 16 Levering
1. Als verzendadres geldt het adres dat jij hebt opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in het
aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. Wij streven ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2-5 werkdagen te verzenden, tenzij een langere
termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvang jij hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de
bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen na de aangegeven leverdatum, heb jij het recht de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Wij zullen het bedrag dat jij hebt betaald binnen 14
kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 17 Overmacht
1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is
onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door
omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan
ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
2. In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze
verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een
oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de
overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren
worden opeisbaar.
3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De
betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de
overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet
onmogelijk maken, zijn wij gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te
brengen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of
met grove schuld is veroorzaakt.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door jou.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
5. In het geval dat wij schadevergoeding zijn verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe
schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering
uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door ons aan jou in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij
redelijkheid en billijkheid anders vergt.
6. Jij vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde diensten.

Artikel 19 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door ons aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en
content berusten bij ons. Het is jou nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar
te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande
toestemming.
2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op het auteursrecht op.
3. Bij inbreuk komt ons een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door ons gebruikelijk
gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op
vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 20 Bijzondere bepalingen
1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de
overeenkomst hebben verkregen.
2. Wij bieden zo nu en dan acties en/of kortingen aan. Indien de termijn van een actie en/of aanbieding is
verstreken, zijn wij niet meer verplicht om ons aan de bij de actie en/of aanbieding geldende
voorwaarden te houden.
3. Lopende acties en/of aanbiedingen kunnen nadrukkelijk niet met elkaar worden gecombineerd en
kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.
4. Voor hosting gelden de voorwaarden van de betreffende partij. Deze zullen tijdig aan jou beschikbaar
worden gesteld.

Artikel 21 Klachten
1. Jij dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7
kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Wij streven
ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
3. VA school doet er uiteraard alles aan om fouten in het studiepakket te voorkomen. Mocht er desondanks
iets niet in orde zijn, meldt dat dan binnen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht. Een
klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VA school. Klachten die niet
binnen 7 dagen zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden
opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 22.

Artikel 22 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen jou en VA school over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomst met
betrekking tot door VA school te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door jou als door
VA school aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen,
meer informatie is te vinden op: www.de geschillencommissie.nl.
3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien jij de klacht eerst
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij VA school hebt ingediend en dit niet heeft geleid tot een
voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in
artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer jij een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is VA school aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer VA school een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet VA school jou eerst
schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of je daarmee akkoord gaat. De VA school dient
daarbij aan te kondigen dat wij ons na het verstrijken van voornoemde termijn vrij achten om het geschil
aan de gewone rechter voor te leggen. Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO 11 Classificatie:
Corporate.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende
reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Aanvullende bepalingen VA cation

Artikel 23 Aanbod en inschrijvingen
1. Inschrijvingen voor een VA cation dienen uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek te zijn voltooid, tenzij anders
vermeld in het aanbod.
2. Het is voor minderjarigen niet mogelijk om deel te nemen aan een VA cation.
3. De duur van de VA cation is afhankelijk van de situatie en wordt vermeld bij de boeking.
4. De op de website getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door derden en dienen uitsluitend om een
idee gegeven. Het kan voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie enigszins afwijkt van de
foto’s.
5. Deelnemer ontvangt na het voldoen van de aanbetaling per e-mail een boekingsbevestiging. Het
volledige bedrag dient betaald te zijn voor vertrek.

Artikel 24 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw, vluchten of ander vervoer en eventueel bij te boeken extra’s.
3. Wij hebben tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de VA cation te verhogen met maximaal
8%, wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die wij dienen te
maken. Bij een verhoging van meer dan 8% ben jij bevoegd de reis kosteloos te annuleren.
4. Wij versturen na aanmelding een factuur voor een aanbetaling van de VA cation. Deze aanbetaling dient
uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na aanmelding voldaan te zijn. Het overige deel van de betaling dient
uiterlijk 2 weken voor aanvang van de VA cation betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 2 weken voor
aanvang dient het gehele bedrag direct te worden voldaan.
5. Wanneer jij in gebreke bent in tijdige betaling, volgt na een herinnering een termijn van 15 dagen om
alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien ook dan niet wordt betaald, wordt de
overeenkomst per deze datum geacht te zijn geannuleerd. Wij verrekenen reeds betaalde bedragen met
de bedragen die voortvloeien uit de annuleringsvoorwaarden.
6. Wij zijn gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 25 Informatieverstrekking
1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar. Dit omvat
tevens informatie omtrent allergieën, dieetwensen en medicatie.
2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens,
ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Jij vrijwaart ons voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 26 Wijziging en annulering van de overeenkomst
1. Annulering van een geboekte VA cation is enkel schriftelijk mogelijk. In geval van annulering wordt via de
volgende percentages gewerkt:
– Twee weken voor aanvang: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een week voor aanvang: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
Een no show geldt als annulering op de dag van vertrek.
2. Jij hebt het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave
van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 2 weken voor vertrek wordt
gesloten.
3. Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een
vluchtmaatschappij, van toepassing zijn. Wij staan enkel in voor de kosten voor de organisatie. Wij
adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten en pas over te gaan tot de aanschaf van eventuele
vliegtickets wanneer de VA cation officieel is bevestigd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de
vroegtijdige aanschaf van vliegtickets of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.
4. Deelname aan een VA cation kan niet worden overgedragen.
5. De inhoud van het aanbod tijdens de VA cation wordt bepaald door ons. Het gepubliceerde programma
is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsverplichting. Het programma kan worden
aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden,
weersomstandigheden en overige factoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in
het programma, maar zullen ons ten volle inspannen de kwaliteit van de VA cation zoveel mogelijk te
handhaven. Wijzigingen in het programma zijn geen reden tot kosteloze annulering.
6. Na de inschrijfbevestiging kan een VA cation worden geannuleerd, indien het minimum aantal
deelnemers zoals vermeld in het aanbod niet wordt behaald. Indien het aantal deelnemers voldoende is,
ontvang jij een bevestigingsmail om eventuele vluchten te boeken.
7. Indien de VA cation wordt geannuleerd door ons heb jij recht op terugbetaling van het reeds betaalde
bedrag, maar kan er geen aanspraak op een schadevergoeding of enige andere compensatie worden
gemaakt, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Artikel 27 Deelname activiteiten en VA cation
1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het boeken van vluchten, verzekeringen – en eventuele annulering
hiervan en overige reisbescheiden en documenten. Deelname zonder reisverzekering is niet mogelijk.
2. Deelname aan een VA cation en/of activiteiten is op eigen risico. Wij, alsmede de andere partijen
betrokken bij de overeenkomst, zullen de veiligheid van jou zo optimaal mogelijk beschermen. Jij blijft
echter zelf verantwoordelijk voor jouw handelen. Indien er sprake is van sportactiviteiten ben jij zelf
verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures en/of of ongevallen
ontstaan. Jij draagt er zelf zorg voor dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen. Wij zullen
zorgdragen voor een vorm van EHBO op locatie.
3. Jij bent gehouden de aanwijzingen en instructies van ons, gidsen en andere betrokkenen te allen tijde op
te volgen.
4. Jij wordt geacht je tijdens de VA cation en activiteiten netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan
resulteren in het beëindigen van de VA cation of activiteit zonder restitutie van het reeds betaalde
bedrag.
5. Deelname aan het inhoudelijke programma is geheel vrijwillig. Het staat jou vrij af te zien van het volgen
van het programma. Dit geeft echter geen recht op teruggave van het betaalde bedrag of recht op een
vervangende les of activiteit.
6. Jij dient je te allen tijde aan de geldende huisregels van de desbetreffende accommodatie te houden.
7. Jij mag tijdens de VA cation opnames van maximaal 15 seconden voor social media maken, wanneer
deze met naamsvermelding worden gebruikt.

Artikel 28 Aansprakelijkheid schade
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk
of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer.
Deelname aan de VA cation of activiteit is op eigen risico.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden wanneer jij de instructies niet hebt opgevolgd.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de
VA cation.
5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door handelingen van andere deelnemers.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de VA cation door situaties van
overmacht.
7. Zij zijn niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, waaronder maar niet gelimiteerd
tot een reisverzekering.
8. De verantwoordelijkheid van het hebben van de juiste reisbescheiden en documenten ligt bij jou.
Wanneer bij vertrek of tijdens de reis blijkt dat jij niet beschikt over de vereiste benodigdheden en niet
verder deel kunt nemen, heb jij geen aanspraak op restitutie van de reissom.
9. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen
zoals opgedaan tijdens een VA cation.
10. In het geval dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn zal de aansprakelijkheid in ieder geval
beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de geldende internationale
verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet
meer dan het bedrag van de reissom.

Deze website gebruikt geanonimiseerde analytische cookies. Mag ik ook mijn marketing cookies in je browser opslaan om de website en mijn aanbod nog beter te maken? Klik dan op 'Ja, prima!'. Meer over hoe wij hier mee omgaan? Lees onze privacyverklaring.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.